Shareholder meeting information

27/05/2024
Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2024
Detail
21/03/2024
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Detail
21/03/2024
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Detail
08/03/2024
Quy chế bầu cử
Detail
08/03/2024
Tài liệu bầu cử
Detail
08/03/2024
Tài liệu họp ĐHCĐ
Detail
28/02/2024
Notice of invitation to the annual general meeting of shareholders
Detail